1. Algemeen – Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de afsluiting en uitvoering van alle overeenkomsten aangaande laboratoriumtesten met LABOKLIN N.V., Industriestraat 29, 6433 JW Hoensbroek, Nederland.

1.2. Met het aangaan van een overeenkomst met LABOKLIN N.V. worden deze AV als geaccepteerd beschouwd, tenzij de klant uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan bij het plaatsen van de opdracht voor een dienst.

1.3. Deze AV worden automatisch onderdeel van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst. Tegenstrijdige voorwaarden van de opdrachtgever / klant vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van LABOKLIN N.V. om van kracht te zijn. Ze zijn ook niet van toepassing als LABOKLIN N.V. hier niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt of als de opdrachtgever / klant verklaart dat hij een overeenkomst alleen onder zijn eigen voorwaarden wil sluiten.

2. Overeenkomsten

2.1. Het gehele productaanbod en service van LABOKLIN N.V. is vrijblijvend en aan verandering onderhevig.

2.2. Een overeenkomst voor het verlenen van een dienst wordt pas gesloten wanneer een monster samen met een onderzoeksopdracht door LABOKLIN N.V. is ontvangen en door deze is aanvaard. Indien een hogere kostprijs in rekening moet worden gebracht dan op de meest recente prijslijst vermeld is, wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Deze kennisgeving geldt als aanbod voor een nieuwe overeenkomst. LABOKLIN N.V. is tien dagen gebonden aan dit nieuwe aanbod. Indien de klant het aanbod accepteert, wordt dit direct als nieuwe overeenkomst beschouwt.

2.3. De overeenkomst is gesloten tussen LABOKLIN N.V. en de verzendende praktijk of, in geval van ondertekening door een andere ontvanger van de factuur, met deze.

3. Leveringstijden – recht van ontvangst – vertraging

3.1. Raadpleeg onze catalogus voor de geschatte leveringstijd / verwerkingstermijn voor de uit te voeren laboratoriumwerkzaamheden. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de genoemde levertijden / verwerkingstermijnen niet bindend zijn en slechts een indicatie van de verwachte levertijd / verwerkingstermijn vormen. Er is daarom geen aansprakelijkheid mogelijk op exacte naleving van de levertijd / verwerkingstermijn. LABOKLIN N.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor vertragingen door een fout van derden (leverancier, postkantoor, koerier, partnerlaboratorium).

3.2. Als de verzendende praktijk / opdrachtgever en de ontvanger van de factuur identiek zijn, heeft alleen de verzendende praktijk / opdrachtgever het recht op het ontvangen van het laboratoriumresultaat. Als de verzendende praktijk / opdrachtgever de eigenaar van het dier als ontvanger van de factuur opgeeft (zie 5.3), wordt het resultaat van het onderzoek daarnaast ook verzonden aan de ontvanger van de factuur. In individuele gevallen kan op verzoek van de praktijk en eigenaar het resultaat ook aan de eigenaar van het dier worden gestuurd. LABOKLIN N.V. behoudt zich het recht voor om hiervoor extra administratiekosten in rekening te brengen.

3.3. In het geval van vertraging van het testresultaat waarvoor het laboratorium niet verantwoordelijk is (bijvoorbeeld een verlengde levertijd / verwerkingsperiode door technische problemen of vertraagde gegevenstransmissie), geeft een vertraagde overdracht van resultaten geen recht op vermindering van het factuurbedrag.

4. Deeluitslagen

LABOKLIN N.V. heeft het recht op het verzenden van tussentijdse deeluitslagen.

5. Prijzen – Facturatie

5.1. Alle prijzen op de onderzoeksopdrachten en in de prijscatalogus voor dierenartsen zijn exclusief 21% BTW en uitsluitend van toepassing bij facturatie aan dierenartsen.

5.2. Alle prijzen in de prijscatalogus genetica voor eigenaar / houder van het dier zijn inclusief 21% BTW en uitsluitend van toepassing bij facturatie aan eigenaar / houder van het dier.

5.3. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan verandering (zie 2.2.).

5.3. De ontvanger van de factuur is altijd de opdrachtgever en dus de verzendende praktijk. In afwijking van deze regel ontvangt de eigenaar / houder van het dier de factuur indien het opdrachtformulier daar expliciet de mogelijkheid toe geeft, op voorwaarde dat dit op het opdrachtformulier is aangegeven via de optie ‘Rekening naar: eigenaar’, deze zijn volledige, leesbare adres op het opdrachtformulier vermeldt en ondertekent. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de factuur naar de verzendende praktijk verzonden. Hierop is geen correctie achteraf mogelijk. Bij facturering aan de eigenaar / houder van het dier blijft de verzendende praktijk de opdrachtgever.

6. Vergoeding – achterstallige betaling

6.1. Betaling van de overeengekomen vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te worden gedaan.

6.2. Er is sprake van een achterstallige betaling:

  • wanneer betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan indien debiteur een bedrijf is, tenzij de achterstand is ontstaan na een wederzijdse overeenkomst of wettelijke bepaling.
  • wanneer betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling is voldaan indien debiteur een particulier persoon is, tenzij de achterstand is ontstaan na een wederzijdse overeenkomst of wettelijke bepaling.

6.3. Als sprake is van achterstallige betaling zoals beschreven in 6.2, is LABOKLIN N.V. vrij om vanaf de eerste dag na de vervaldatum een ​​vertragingsrente, dat wil zeggen consumentenrente (2%) dan wel handelsrente (8%), in rekening te brengen bovenop het factuurbedrag en de factuur over te dragen aan een incassokantoor of gerechtsdeurwaarderskantoor met bijkomstige wettelijke incassokosten en gerechtelijke kosten indien van toepassing.

7. Verhindering automatische incasso

Indien een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege te laag banksaldo, wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

8. Aansprakelijkheid – Verjaring

8.1. LABOKLIN N.V. is aansprakelijk voor schade die is ontstaan ​​door nalatigheid betreffende essentiële verplichtingen van een overeenkomst. Aansprakelijkheid vanwege nalatigheid in geval van niet-essentiële verplichtingen van een overeenkomst is uitgesloten. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Bovendien is deze beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing op schade als gevolg van schade aan lijf en leden of gezondheid, voor zover LABOKLIN N.V. verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. De beperking van aansprakelijkheid is ook niet van toepassing op schade die is ontstaan ​​door een frauduleuze verzwijging van een gebrek.

8.2. Schadeclaims wegens plichtsverzuim in het geval van diensten, alsmede garantieclaims, eventuele vorderingen tot vergoeding van onkosten en vordering tot vergoeding van vergeefse uitgaven, verjaren twaalf maanden na de wettelijke verjaringstermijn. Dit geldt niet voor schadeclaims voor schade aan lijf en leden en voor schadeclaims als gevolg van opzet, grove nalatigheid en/of frauduleuze verhulling van een gebrek.

8.3. In geval van een onderzoeks- of meetfout, welke door het laboratorium is veroorzaakt als gevolg van een gebrekkige kwaliteitscontrole, een transmissiefout of een soortgelijke menselijke fout en die niet opzettelijk of grof nalatig is, is LABOKLIN N.V. aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende laboratoriumonderzoek.

8.4. Meettechnisch correcte resultaten, die niet de gezondheid van het dier weerspiegelen maar als gevolg van ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld de kwaliteit van het monster) zijn ontstaan, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium.

8.5. Het laboratorium gaat ervan uit dat een ingestuurd monster behoort bij het dier waarvan de gegevens zijn ingevuld. LABOKLIN N.V. is niet aansprakelijk wanneer de opgegeven gegevens niet juist zijn en/of het monster van een ander dier afkomstig blijkt te zijn.

9. Privacy

Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring (https://nl.laboklin.info/privacy/).

10. Slotbepalingen

10.1. Mocht een van de bovenstaande bepalingen nietig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De nietige bepalingen worden vervangen door wettelijke bepalingen. Als er geen wettelijke bepalingen bestaan, zullen de partijen een nieuwe bepaling opstellen welke de nietige bepaling vanuit economisch oogpunt het best benaderd.

10.2. Op geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst zijn uitsluitend wetten van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing.

10.3. Monstermateriaal en geanonimiseerde testresultaten kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk doeleinden.